دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس کرج، چهارراه دولت آباد، بیمارستان قائم
تلفن 32771000
شماره تماس دوم 32771006
ایمیل info@ghaemhospital.ir
وب سایت http://ghaemhospital.ir/
شرح کلی خدمات

رسالت این بیمارستان در راستای استقراراعتبار بخشی (accreditation) والزام به رعایت ایمنی بیمار و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت عبارتست از : 1- ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی متناسب با نیاز گیرندگان خدمت 2-تامین سلامت ورفاه بیماران ازطریق استفاده از فن آوری استاندارد ونوین ونیروهای متخصص وبا تجربه 3- آموزش وتوانمند سازی نیروی انسانی جهت اطمینان از تداوم خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت